CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ DOANH THU

Tài liệu về Kế toán quản trị này cung cấp nền tảng thiết yếu để hiểu về quản lý doanh thu và cách các chuyên viên kế toán quản lý có thể làm việc hiệu quả với tổ chức của họ để thiết kế các hệ thống nắm bắt và phân tích các yếu tố thúc đẩy doanh thu nhằm cải thiện lợi nhuận của tổ chức.

Các Nguyên tắc cơ bản trong Quản lý doanh thu bao gồm một khuôn khổ mô tả để quản lý doanh thu có thể được áp dụng cho tất cả các hình thức tổ chức, ngành hàng cạnh tranh và cung cấp quy trình tự đánh giá để xác định các cơ hội cải tiến trong thực tiễn quản lý doanh thu của một tổ chức.

Nguồn: imanet.org

Chia sẻ bài viết: